หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

           เภสัชกรที่ประกอบวิชาชีพในร้านยา โรงพยาบาล โรงงานยา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยมีความสามารถและศักยภาพในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม แต่เภสัชกรที่ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) มีจำนวนน้อย การเพิ่มองค์ความรู้และทักษะความเป็นผู้ประกอบการที่นำไปสู่ความสำเร็จในวิชาชีพและการประกอบธุรกิจได้นอกเหนือไปจากองค์ความรู้ตามมาตรฐานทางเภสัชกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่ง การผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ มีความมุ่งมั่น และลงมือทำงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา และในขณะที่ศึกษาต้องสามารถประกอบธุรกิจและสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อการต่อยอดจึงมีความสำคัญ

            การผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ต้องมีจุดเน้นให้เกิดความโดดเด่นในตัวเภสัชกรที่เมื่อสำเร็จการศึกษาให้มีความเป็นผู้ประกอบการในสายเลือด มีจิตวิญญาณ มีความมุ่งมั่น โดยนักศึกษาต้องได้รับการบ่มเพาะจากการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่เริ่มแรกตลอดจนการบูรณาการในงานมอบหมายและโครงการ มีการบ่มเพาะ ทักษะรอบด้าน ฝึกปฏิบัติในห้องเรียนและในบริษัทชั้นนำ เพื่อปลุกจิตวิญญาณและแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการและเป็นคนทำงานรุ่นใหม่ และภายหลังการศึกษาสามารถสร้างความสมดุลระหว่างงานและการใช้ชีวิต (Work-life balance) ได้เป็นอย่างดี จากแนวคิดนี้จะทำให้นักศึกษามีโอกาสประสบความสำเร็จในวิชาชีพเภสัชกรรมและมีความเป็นผู้ประกอบการที่มีความแตกต่างและมุ่งมั่นสู่การทำสิ่งที่ดีกว่าและดีกว่า

ปรัชญา

“ผู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์และความเป็นผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานสากล”

คณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์

เรามีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมจะถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา

อาจารย์ประจำ

เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล

รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์

อ.ภก.ประสาท ลิ่มดุลย์

ผศ.ดร.ภก.ชวลิต สิทธิสมบัติ

ผศ.ดร.ภก.อัษฎางค์ พลนอก

อ.ภก.ธีธัช ใบเนียม (กำลังศึกษาต่อ)

อ.ดร.ภก.ภัทธนากร ใจตุรงค์

รศ.ดร.ภก.ภูริวัฒน์ ลี้สวัสดิ์

อ.ภญ.ทรงศิริ ติยวัฒนาโรจน์

อาจารย์ประจำ สถาบันร่วมผลิต

รศ.ดร.ภญ.พิมลพรรณ พิทยานุกุล

อ.ดร.เขมจิรา เพ็ชรดี

อ.ภญ.วิภัทรา ศุภะจินดา

อ.ภก.สมบุญ บุญส่งเสริมสุข

อ.ภญ.ปานภัสส์ ศรีมณีพงศ์

อ.ภก.มนัสชัย เตชะวิเชียร

อ.ภญ.นฤมล นุ่มนาม

อ.ภญ.ภัทรนันท์ อิงค์เวชวงศา

อ.นพ.ดิตถพงษ์ บุญอำพล

อ.ภก.สมจิตร อังอำนวยศิริ

ข่าวประชาสัมพันธ์